快捷搜索:

中秋佳月最端圆老痴顽见多番

中秋佳月最端圆老痴顽见多番

出自宋朝陈著的《江城子·中秋早雨晚晴
原文赏析:
中秋佳月最端圆。老痴顽。见多圆。杯酒相延,今夕不应慳。残雨若何妨乐事,声淅淅,点斑斑。
天应故意故遮阑。拍人世。等闲看。好处韶光,须用著些难。直待傍晚风卷霁,金滟滟,玉团团。
拼音解读
zhōng qiū jiā yuè zuì duān yuán 。lǎo chī wán 。jiàn duō yuán 。bēi jiǔ xiàng yán ,jīn xī bú yīng qiān 。cán yǔ rú hé fáng lè shì ,shēng xī xī ,diǎn bān bān 。
tiān yīng yǒu yì gù zhē lán 。pāi rén jiān 。děng xián kàn 。hǎo chù shí guāng ,xū yòng zhe xiē nán 。zhí dài huáng hūn fēng juàn jì ,jīn yàn yàn ,yù tuán tuán 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: