快捷搜索:

木兰花慢(和旧词韵)

木兰花慢(和旧词韵)原文
念行藏在道,仕宦岂为谋身。自谤起营蝇,东山高卧,北海开尊。兴废置之不理,得饶人处,谩也饶人。须信吾躬道义,巍然良贵中存。
虚名。蜗角长短蚊。过耳总休论。且啸傲幽居,清风皓月,光景常新。佩琴行吟胜景,访林泉、避暑赏烟云。谁识怀忠畎亩,此心常不忘君。
木兰花慢(和旧词韵)拼音解读
niàn háng cáng zài dào ,shì huàn qǐ wéi móu shēn 。zì bàng qǐ yíng yíng ,dōng shān gāo wò ,běi hǎi kāi zūn 。róng kū zhì zhī dù wài ,dé ráo rén chù ,màn yě ráo rén 。xū xìn wú gōng dào yì ,wēi rán liáng guì zhōng cún 。
fú míng 。wō jiǎo shì fēi wén 。guò ěr zǒng xiū lùn 。qiě xiào ào yōu jū ,qīng fēng hào yuè ,guāng jǐng cháng xīn 。pèi qín háng yín shèng jǐng ,fǎng lín quán 、bì shǔ shǎng yān yún 。shuí shí huái zhōng quǎn mǔ ,cǐ xīn cháng bú wàng jun1 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: