快捷搜索:

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

僵卧孤村子不自哀,尚思为国戍轮台。

出自宋朝陆游的《十一月四日风雨大年夜作二首
原文赏析:
风卷江湖雨暗村子,四山声作海涛翻。
溪柴火软蛮毡暖,我与狸奴不出门。
僵卧孤村子不自哀,尚思为国戍轮台。
深宵卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。
拼音解读
fēng juàn jiāng hú yǔ àn cūn ,sì shān shēng zuò hǎi tāo fān 。
xī chái huǒ ruǎn mán zhān nuǎn ,wǒ yǔ lí nú bú chū mén 。
jiāng wò gū cūn bú zì āi ,shàng sī wéi guó shù lún tái 。
yè lán wò tīng fēng chuī yǔ ,tiě mǎ bīng hé rù mèng lái 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: