快捷搜索:

伤时(惟昊天兮昭灵)原文,翻译,赏析_拼音版_作

伤时(惟昊天兮昭灵)原文:

【伤时】

惟昊天兮昭灵,阳气发兮清明。

风習習兮和暖,百草萌兮华荣。

堇荼茂兮扶疏,蘅芷彫兮莹嫇。

愍贞良兮遇害,将短命兮碎糜。

时混混兮浇饡,哀当世兮莫知。

览往昔兮翘楚,亦诎辱兮系纍。

牵制缚兮镣铐,百贸易兮传卖。

遭桓缪兮识举,才德用兮列施。

且安闲兮自慰,玩琴书兮游戏。

迫中国兮窄狭,吾欲之兮九夷。

超五岭兮嵯峨,不雅浮石兮崔嵬。

陟丹山兮炎野,屯余车兮黄支。

就回禄兮稽疑,嘉己行兮无为。

乃回朅兮北逝,遇神孈兮宴娭。

欲静居兮自娱,心愁慼兮不能。

放余辔兮策驷,忽飙腾兮浮云。

蹠飞杭兮越海,从安期兮蓬莱。

缘天梯兮北上,登太一兮玉台。

使素女兮鼓簧,乘戈和兮讴谣。

声噭誂兮清和,音晏衍兮要淫。

咸欣欣兮酣乐,余眷眷兮独悲。

顾章华兮嗟叹,志恋恋兮依依。

伤时(惟昊天兮昭灵)拼音解读:

【shāng shí 】

wéi hào tiān xī zhāo líng ,yáng qì fā xī qīng míng 。

fēng xí xí xī hé nuǎn ,bǎi cǎo méng xī huá róng 。

jǐn tú mào xī fú shū ,héng zhǐ diāo xī yíng míng 。

mǐn zhēn liáng xī yù hài ,jiāng yāo shé xī suì mí 。

shí hún hún xī jiāo zàn ,āi dāng shì xī mò zhī 。

lǎn wǎng xī xī jun4 yàn ,yì qū rǔ xī xì lèi 。

guǎn shù fù xī zhì gù ,bǎi mào yì xī chuán mài 。

zāo huán miù xī shí jǔ ,cái dé yòng xī liè shī 。

qiě cóng róng xī zì wèi ,wán qín shū xī yóu xì 。

pò zhōng guó xī zhǎi xiá ,wú yù zhī xī jiǔ yí 。

chāo wǔ lǐng xī cuó é ,guān fú shí xī cuī wéi 。

zhì dān shān xī yán yě ,tún yú chē xī huáng zhī 。

jiù zhù róng xī jī yí ,jiā jǐ háng xī wú wéi 。

nǎi huí qiè xī běi shì ,yù shén huì xī yàn xī 。

yù jìng jū xī zì yú ,xīn chóu qì xī bú néng 。

fàng yú pèi xī cè sì ,hū biāo téng xī fú yún 。

zhí fēi háng xī yuè hǎi ,cóng ān qī xī péng lái 。

yuán tiān tī xī běi shàng ,dēng tài yī xī yù tái 。

shǐ sù nǚ xī gǔ huáng ,chéng gē hé xī ōu yáo 。

shēng jiào diào xī qīng hé ,yīn yàn yǎn xī yào yín 。

xián xīn xīn xī hān lè ,yú juàn juàn xī dú bēi 。

gù zhāng huá xī tài xī ,zhì liàn liàn xī yī yī 。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: